FAGLITTERATUR / Teaterleksikon / R

(annonse)

Denne side endret
25. februar 2005

HOVEDSIDE
Om Teaternett
FAGLITTERATUR
Teaterleksikon
Bibliotek
SØKTeaterleksikon

<< Tilbake 

  Fram >>

R

regissør
Den eller de som i en teaterproduksjon har ansvaret for regi, iscenesettelsen av en forestilling, og forestillingens helhet. I 1810 ble det etablert en yrkestittel som regissør ved Comédie-Francaise som Régisseur en chef, ”sjefsregissør”.

Forestillingskoordinator
Utviklingen av regissørens rolle slik den er i dag begynte tidlig på 1800-tallet i Europa. Før lå ansvaret for iscenesettelsen hos de ledende skuespillerne ved teatret. Samfunnsutviklingen på denne tiden og utviklingen av teatrenes driftsform førte til flere yrker og spesialiserte funksjoner ved teatrene. Utviklinga av sceneteknikken, scenografi, lysteknikk og skuespillerkunst økte behovet for en overordnet organisator og leder. Nye kompliserte stykker (historiske skuespill og melodramaer) krevde lengre prøvetid. Det ble også lagt mer vekt på hvordan skuespillene skulle framføres. Dramatikerne fikk sterkere meninger om hvordan skuespillene skulle se ut på scenen og det ble behov for mer plass, flere skuespillere og flere tekniske virkemidler. Skuespillerne måtte i større grad enn tidligere fungere i en helhet og tilpasse seg den, med bevegelsene på scenen, gester, mimikk og stemme. For å få den tilsiktede virkningen, for å tilfredsstille publikums forventninger og klare konkurransen med andre underholdningsformer la teatrene mer og mer vekt på leseprøver, tekstanalyse, scenografi og ensembleøving. Skuespillerne ble i større grad deler av et maskineri, eller et instrument, som instruktøren skulle spille på, og ble tvunget til å underlegge seg en samlende forestillingskoordinator.

Den geniale kunstner
Romantikken dyrket den geniale kunstneren. I teatret kom det til uttrykk gjennom behovet for en leder som samlet alle elementene i en teaterforestilling, smeltet dem sammen til en kunstnerisk samstemt helhet og som tok ansvaret for gjennomføringen av forestillingens grunnleggende ide. Utover i hundreåret samles stadig flere tråder i  regissørens hender. Richard Wagner innfører begrepet gesamtkunstwerk, «helhetskunstverket». Forestillingen blir regissørens verk, riktignok i stor grad på vegne av dramatikeren.

Idag er regissøren viktig
i de aller fleste forestillingsprosjekter. Betydningen av funksjonen varierer likevel mye: Fra å være likeverdig medlem av en frigruppe, kanskje kombinert med en skuespillerrolle til å være på toppen av en organisasjonspyramide ved et stort institusjonsteater. Regifunksjonen kan være kollektiv, det vil si at alle er med på å ta beslutninger, eller den kan være sterkt sentralisert i hendene på en person.

Gjennomføre forestillingens intensjoner
Regissøren vil søke å finne gjennomførbare løsninger av arrangement, personinstruksjon og eventuelt avgjørende grep i forestillingens dramaturgi for å løse forestillingens kunstneriske intensjoner. Regissøren vil ha ansvaret for hvordan forestillingen som helhet kommuniserer med et publikum. Regissøren vil være publikums øye under prøveprosessen, se forestillingen fra tilskuerens posisjon. En forestilling må klare å kommunisere med publikum. Forestillingen skal skape et felles rom for de som deltar, et kodefellesskap, et samhandlingsfellesskap. Regissøren må kjenne hvilke koder publikum forstår, og på hvilken måte de forstår dem. Disse kodene vil variere med ulike publikumsgrupper: Avhengig av kjønn, alder, bosted, yrke, historie, politisk situasjon. Regissøren vil ha ansvaret for å drive prosessen framover, å skape framdrift.
 
Ledelse og teamarbeid
Rollen til regissøren vil variere fra produksjon til produksjon, og fra person til person. Den vil også variere med teatertradisjoner, samfunnets historie og politisk system. En regissør kan være flink til å lytte til medarbeidere selv om hun tar alle endelige avgjørelser. Motsatt kan en kommunikativ, team- og prossessorientert regissør være dyktig til å få gjennom sin vilje. Regissørens rolle handler derfor ikke bare om ulike kunstneriske tradisjoner og intensjoner, men om ulike strategier for ledelse og teamarbeid.
 

<< Tilbake 

  Fram >>

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I   J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å  Teaternett arbeider med å bygge opp en database over teaterfaglig stoff, begreper og navn under overskriften teaterleksikon. Send oss også gjerne tips! Vår adresse er: teaternett@teaternett.no