AKTUELT / Pressemeldinger
(annonse)

Denne side publisert
14. oktober 2014

HOVEDSIDE
Om Teaternett
AKTUELT
Nyheter
Meldinger
I mediebildet
Pressemeldinger

Artikler

Kultur og samfunn
Ferie og fritid
Arkiv
SØK


Uredigert pressemelding
Fra Norsk Teater- og orkesterforening

NTO om statsbudsjettet 2015


– Vi er fornøyd med at det i stor grad vises vilje til å opprettholde institusjonenes rammebetingelser, selv om veksten beklageligvis er lavere enn den lønns- og prisstigningen staten selv legger til grunn, sier direktør Morten Gjelten i NTO om regjeringens kulturbudsjett for 2015 som ble lagt frem 8. oktober. Flere av NTOs medlemmer har fått substansielle økninger i budsjettforslaget, samtidig som lønns- og priskompensasjonen for de fleste ligger under forventet lønns- og prisvekst.

Kulturminister Thorhild Widvey presenterte onsdag 8. oktober regjeringens forslag til kulturbudsjett for 2015. Flere av NTOs medlemmer får økninger til ”kunstneriske produksjon, formidling og etterspørsel” av musikk eller scenekunst i budsjettfremlegget for 2015.

Nasjonal infrastruktur
- Vi opplever at vi har fått gjennomslag for vår argumentasjon om at en nasjonal infrastruktur av sterke og forskjelligartede kunstinstitusjoner bidrar til å styrke uttrykksmangfoldet og sikre lokalt forankret kunstproduksjon, sier NTOs direktør Morten Gjelten.

– Departementet er tydelig i sin beskrivelse av at de regionale institusjonene bidrar til maktspredning og et profesjonelt kunstliv av høy kvalitet rundt om i hele landet, fortsetter han. - Satsingen på det profesjonelle korfeltet og på orkestrene er også positive nyheter i statsbudsjettet, sier Gjelten.

Svekkede rammevilkår
Mange av institusjonene får imidlertid en realnedgang i sine bevilgninger i 2015 på grunn av en underkompensasjon for lønns- og prisvekst. De fleste virksomhetene har fått en lønns- og priskompensasjon på 2,31 % eller lavere, mens regjeringen synes å legge til grunn en lønnsvekst på 3,25 % og en prisvekst på 2,1 %. Enkelte har også fått nominelle kutt.

Dette skjer i en periode hvor flere av virksomhetene allerede har måttet foreta betydelig innstramning på driften på grunn av de raskt voksende pensjonskostnadene og hvor effektiviserings- og omstillingsprosesser allerede er i gang.

- Musikk- og scenekunstinstitusjonene er som kjent personalintensive virksomheter, og det er begrenset hvor mange årsverk man kan rasjonalisere bort før det får konsekvenser for den kunstneriske aktiviteten og formidlingsinnsatsen, sier Gjelten og presiserer at reell lønns- og priskompensasjon er et vesentlig grep for å hindre at ordinære lønnsøkninger går utover institusjonenes tilbud.

Lite konkret om pensjon
NTO prioriterer arbeidet med å endre dagens pensjonsavtaler høyt, men det har lenge vært klart at institusjonene ikke alene kan håndtere konsekvensene av pensjonsforpliktelsene. Gjelten peker på at det fremlagte kulturbudsjettet sier lite om hvordan regjeringen kan legge til rette for løsninger på dette alvorlige problemet. Videre sier han at organisasjonen legger til grunn at kulturdepartementet, som eier og tilskuddspart, vil bidra til å finne løsninger når partene kommer med sine forslag i 2015.

Gledelig - og underlig
NTO har lenge pekt på at en styrking av de tre programmerende teatrene BIT Teatergarasjen, Teaterhuset Avant Garden og Black Box Teater er blant de viktigste virkemidlene for å bedre produksjonsvilkårene for uavhengige grupper, samt for å heve kvaliteten og styrke formidlingen. Det er derfor gledelig at regjeringen nå foreslår å styrke disse teatrene for å sikre produksjon og visning av frittstående, prosjektbasert norsk og internasjonal scenekunst.

- Vi er likevel forundret over at det første departementet gjør når disse tre teatrene skal styrkes er å overføre hovedansvaret for Black Box Teater til Oslo kommune, uten nærmere begrunnelse. Etter vårt syn burde staten tvert imot ta et større ansvar for de institusjonene som den selv anser for å være en viktig del av den nasjonale kulturpolitikken. De programmerende teatrene må jo nettopp sees i en slik sammenheng, og ikke som enkeltstående, lokale tiltak, presiserer Gjelten.

Teaternett formidler uredigerte pressemeldinger fra norsk og internasjonalt teater. Teaternett mottar ingen betaling eller andre former for motytelser for denne tjenesten. Vi forbeholder oss retten til uten forklaring å publisere, eller la være å publisere innkomne meldinger. Hjelp oss å være oppdatert! Ønsker ditt teater å formidle noe - send oss en pressemelding!
Vår epostadresse:  teaternett@teaternett.no