AKTUELT / Pressemeldinger
(annonse)

Denne side publisert
6. mai 2013

HOVEDSIDE
Om Teaternett
AKTUELT
Nyheter
Meldinger
I mediebildet
Pressemeldinger

Artikler

Kultur og samfunn
Ferie og fritid
Arkiv
SØK


Uredigert pressemelding
Fra Norsk teater- og orkesterforening

NTOs høringsuttalelse til stortingsmelding om internasjonal kulturinnsats

NTO leverte den 19. april 2013 sin høringsuttalelse til Meld. St. 19 (2012-2013) Regjeringens internasjonale kulturinnsats. NTO støtter flere av forslagene i meldingen, men kan samtidig ikke se at det er foretatt noen helhetlig vurdering av det samlede virkemiddelapparatet som også omfatter teaterinstitusjonenes og orkestrenes vilkår for internasjonal virksomhet, og leser meldingen først og fremst som en ansats til videre utredning av den samlede utenrikskulturelle innsatsen.

Regjeringen la den 15. mars 2013 frem en stortingsmelding som skal belyse hvordan internasjonalisering av norsk kulturliv kan styrkes gjennom kulturpolitiske prioriteringer og i utenrikspolitikken. I meldingen slås det fast at både kulturpolitiske mål og arbeidet for de samlede norske interesser i utlandet ligger til grunn for regjeringens innsats for å styrke norsk kulturs internasjonale muligheter. Offentlig tilrettelegging kan begrunnes kulturpolitisk, utenriks- eller utviklingspolitisk eller næringspolitisk.

NTO etterlyser i sin høringsuttalelse, slik foreningen har gjort ved flere anledninger, en grundig utredning av den utenrikskulturelle virksomheten som helhet, herunder en vurdering av ansvarsdelingen mellom Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet. Både de økonomiske og organisatoriske utfordringene er betydelige. Mens det innenfor andre områder og for andre virksomheter finnes særskilte ordninger for å fremme internasjonalisering, er dette fraværende for symfoniorkestrene og teaterinstitusjonene. Dersom det er et politisk ønske om å styrke også disse institusjonenes internasjonale arbeid og rolle, er det nødvendig å foreta en grundig gjennomgang som kan munne ut i konkrete tiltak.

NTO etterlyser en utenrikskulturell satsing hvor armlengdesprinsippet gjelder for hele det profesjonelle musikk- og scenekunstområdet, og hvor kunstnerisk kvalitet er det styrende kriteriet. Vi mener samtidig at det er behov for å utvide perspektivet og styrke den statlige innsatsen for formidling av internasjonal scenekunst i Norge. En styrket utenrikskulturell innsats må ta innover seg at internasjonalisering handler om gjensidig utveksling.

Meldingen tar til orde for å styrke kunnskapen om internasjonal kulturaktivitet i samarbeid med relevante kulturaktører og forskningsmiljøer, noe NTO er positiv til. Videre foreslås det å legge til rette for videre utvikling av de internasjonalt orienterte scenekunstfestivalene, og å styrke ordninger under Norsk kulturfond som bidrar til økt internasjonal virksomhet, kombinert med en styrking av de tre programmerende teatrene - Black Box Teater, BIT Teatergarasjen og Teaterhuset Avant Garden. NTO støtter alle disse forslagene.

Teaternett formidler uredigerte pressemeldinger fra norsk og internasjonalt teater. Teaternett mottar ingen betaling eller andre former for motytelser for denne tjenesten. Vi forbeholder oss retten til uten forklaring å publisere, eller la være å publisere innkomne meldinger. Hjelp oss å være oppdatert! Ønsker ditt teater å formidle noe - send oss en pressemelding!
Vår epostadresse:  teaternett@teaternett.no