AKTUELT / Pressemeldinger
(annonse)

Denne side publisert
23. januar 2009

HOVEDSIDE
Om Teaternett
AKTUELT
Nyheter
Meldinger
I mediebildet
Pressemeldinger

Artikler

Arkiv
SØKUredigert pressemelding
Fra
BeaivvᚠSámi Teáhter

Sámi Teáhter Searvi (STS)
Leder Iŋgor Ántte Áilu Gaup
9520 Kautokeino

13.01.2009

STS APPELL

Ta vare på BeaivvᚠSámi Teáhter i det nasjonale kulturløftet!

Kultur-Norge har fått et løft ved den sittende regjering og kulturminister. Mange nyter godt av en kulturminister som ikke bare snakker men også handler. Scenekunsten, med landets små og store teatre er blant de kulturinstitusjoner som nyter godt av denne dynamiske politikken. Den manifisterer seg i reelle økonomisk påslag, som million – økninger i driftsbudsjettene.

Men midt i festen synes BeaivvᚠSámi Teáhter være både gjemt og glemt. Hvorfor?

I 2002 ble Beaivvᚠoverført til Sametingets administrasjon. Det var også naturlig siden Sametinget var etablert. Mange var glade for at Sametinget skulle ta vare på samenes teater og forhåpentligvis legge forholdene godt til rette. Nå fikk vi våre egne politikere som skulle bistå oss, og som på heltid vil fremme arbeidsforhold for kunstnerne. Nå skulle vi få fred til å jobbe med teaterkunsten, og trengte ikke å bruke våre krefter på å drive politikk.

Men mange er blitt skuffet. En ser ganske klart på statistikkene at i ressursutviklingen er Beaivvᚠforbigått for lenge siden av alle teatrene i Norge. Nordland Teater er ett eksempel. Teatret hadde for noen år siden mindre driftsmidler enn Beaivváš, men mottar nå 6 (seks) mill. mer i året enn samefolkets teater.

Er ikke vi samiske teateransatte flinke nok til å fremme vår egen arbeidssituasjon? Jo, mener vi. Teatret både skriver og forklarer sine behov for Sametinget, som skal ivareta teatrets interesser og fremme saken for myndighetene. Det er heller at Sametinget som ikke sloss nok for det samiske teatret.

Styret i STS ser med stor bekymring på de siste års driftstilskudd til BeaivvᚠSámi Teáhter. Etter at teatret er ble plassert på budsjett post 53 Samiske Kulturformål i 2002, som Sametinget har ansvar for å fordele, har bevilgningene ikke økt i takt med de andre teatre i landet. Tvert i mot. Tallene viser at Beaivvᚠdriftsstøtte blir prosentvis mindre.

Dermed synes målet som Sametinget ved Sametingsrådet har satt seg (Se stortingsmelding nr. 32, pkt 9.6.4.) for Beaivvᚠen umulighet:

Verken økonomisk sikring av Beaivvᚠsom samisk nasjonalteater, nytt teaterbygg, rekrutteringen av nye samiske skuespillere er realistisk med den bevilgningspraksis som Sametingsrådet har ført siden 2002.

Budsjettpost 53 for Samiske Kulturformål skal bevilge midler til en rekke samiske kulturtiltak. Beaivvᚠkommer dermed i en konkurransesituasjon som ikke er et samisk nasjonalteater verdig. Rammebevilgningene til post 53, gitt av Kultur- og kirkedepartementet kan på ingen måte sikre at målene for Beaivvᚠblir tilgodesett. Fordi denne posten skal sikre for mange andre samiske kulturelle aktiviteter.

Styret i STS ser regjeringens og statens gode hensikt om ikke å legge for sterke føringer på Sametingets kulturpolitikk ved f.eks å forlange øremerking av midler som overføres Sametinget. Dette er et godt prinsipp. Men staten kan gjøre og gjør unntak! Kulturdepartementet tar direkte økonomisk ansvar for flere samiske kulturinstitusjoner og virksomheter. Ája samisk senter, Østsamisk museum i Neiden og knutepunktfestivalen Riddu Riđđu er noen av dem. Dette er bra. Men spørsmålet blir hvorfor ikke Beaivvᚠvurderes som like mye et nasjonalt ansvar som noen av disse institusjonene. Målet for teatrets eksistens bør anses å være av nasjonal interesse siden det nå en gang har samisk nasjonalteaterstatus.

Teatret bør slippe å søke driftsmidler fra samlepott der en skal sloss for å bli prioritert. En kan ta en titt på Sámi Teáhter i Sverige og se hvordan dette teatrets status er forringet enda mer ved at Sametinget der stadig nedprioriterer driftsmidlene. Ønsker staten og regjeringen dette? Ønsker Sametinget dette?

Styret i STS er av den oppfatning at ingen egentlig ønsker et usynlig nasjonalteater som ikke har bærekraftig økonomi til å gjennomføre sine mål.

Staten har fremdeles aksjer i teatret, men forslår disse overført til Sametinget i løpet 2009. Dette bør ikke skje. Tvert imot!

Styret i STS foreslår at staten ved Kultur - og kirkedepartementet igjen tar det budsjettmessige ansvar for BeaivvᚠSámi Teáhter. Vi mener at saken er av ytterste viktighet og appellerer både til Kultur- og kirkedepartementet og Sametinget om å handle.

Med hilsen
Sámi Teáhter Searvi (STS)

Iŋgor Ántte Áilu Gaup          Toivo Lukkari                        Elisabeth H. Blind styreleder                               nestleder                                 styremedlem
(sign.)                                     (sign.)                                     (sign.)

Mette Brantzeg                      Sven Henriksen styremedlem                           styremedlem(sign.)                                     (sign.)

Brita E. Kåven
generalsekretær SDR

Kontaktpersoner: Mette Brantzeg, tlf  970 54 050, Brita E. Kåven + 47 784 6700621

Teaternett formidler uredigerte pressemeldinger fra norsk og internasjonalt teater. Teaternett mottar ingen betaling eller andre former for motytelser for denne tjenesten. Vi forbeholder oss retten til uten forklaring å publisere, eller la være å publisere innkomne meldinger. Hjelp oss å være oppdatert! Ønsker ditt teater å formidle noe - send oss en pressemelding!
Vår epostadresse: 
teaternett@teaternett.no